Music

Orchestral/Hybrid

Classic Animation/OrchestraMonika Mia
00:00 / 02:27
Romance/Epic Hybrid Monika Mia
00:00 / 01:15
Epic/Sci-fi/Orchestral MusicMonika Mia
00:00 / 02:17
Combat/DarkFantasyMonika Mia
00:00 / 01:45
Orchestral/Waltz/MelodyMonika Mia
00:00 / 02:08
Strings/Electronica/EmotionalMonika Mia
00:00 / 02:34

Jazz Electronica for Games

Jazz Noir/Trap ElectronicaMonika Mia
00:00 / 03:33
Free Jazz/Jazz ElectronicaMonika Mia
00:00 / 02:05
Quirky Jazz/ElectronicaMonika Mia
00:00 / 01:24

Electronic

Quirky Electronic MusicMonika Mia
00:00 / 01:59
Cyberpunk-inspired Game MusicMonika Mia
00:00 / 01:44
Aggressive Synth CueMonika Mia
00:00 / 00:56